Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Igazgatóság)

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény,
 • az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet,
 • a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet,
 • a vízügyi igazgatási, és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet,
 • a vízvédelmi igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 366/2015. (XII.2.) Korm. rendelet
 • a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
 • valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok 

alapján látja el feladatait. 

A Körös-vidéki vízügyi Igazgatóság

30/2023. számú Főigazgatói Utasítás az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a vízügyi igazgatóságok adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról 

2. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

2.1. Az Igazgatóság által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:

 • OHM - Operatív Hidrológiai Modul
 • MAHAB - Magyar Hidrológiai Adatbázis
 • Hó adatbázis (vastagság, víztartalom adatok)
 • VARTA
  - Vízügyi objektum adatait tartalmazó rendszer (felszín alatti, víziközmű és mederhasználati vízilétesítmény objektumok vonatkozásában)
  - Törzsadat kezelő rendszer 
 • TAVM - Távmérők adatai
 • VA - Vízügyi adattár
 • VÁM - Vízrajzi Állomás és Mérőeszköz karbantartási modul
 • Védekezési Információs Rendszer - Lotus Notes
  - Készültségi fokozatok, 
  - napi jelentések, 
  - tájékoztatók, 
  - vezénylések, 
  - távmondatok, 
  - védekezési erőforrások,
  - árvízvédelmi műtárgyak, 
  - nem kellő biztonságú szakaszok, 
  - vizig ügyeletesek
  Árvízvédelem
  - készültségi fokozatok
  - Árvízvédekezési Adatbázis
  - helyi vízkár készültségi fokozatok
  - helyi vízkár napi jelentés
  Belvízvédelem
  - készültségi fokozatok
  - napi jelentések
  Jégvédekezés
  - készültségi fokozatok
  - napi jelentések
  Vízminőségvédelem
  - Vízminőségi Modul
  Vízrajzi Minőségirányítási Rendszer

2.2. Az Igazgatóság által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

 • Árvízvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (vízhozam, vízállás, csapadék, jég, védekezés során foglalkoztatott létszám)
  - készültség elrendelések, megszüntetések adatai
  - védekezések költségei
  - védekező létszám adatok (saját, társ-vizig, idegen)
  - védekezéshez használt gépek, gépjárművek adatai
  - árvízi jelenségek (fakadóvíz, drénüzemelés, csurgás, buzgár stb.)
  - védekezési beavatkozások (leterhelés, nyúlgát, bordás megtámasztás stb.)
  - védekezéshez felhasznált anyagok mennyisége, költsége
  - rendelkezésre álló védelmi anyagok, gépek összetétele, darabszáma
  - műszaki védekező létszám (saját és idegen)
  - segédőri létszám (saját és idegen)
  - napi jelentések, összefoglaló jelentések
  - árvízvédelmi töltéseket keresztező műtárgyak adatai (saját és idegen műtárgyak anyaga, átmérője, folyási fenékszintje, állapota stb.)
  - altalaj és töltéserősítéssel rendelkező védelmi üzemelés szakaszok (résfal, szádfal, nyomáscsökkentő kút stb.)
  - holtmeder keresztezések helye, osztálya, állapota 
  - fakadóvízzel veszélyeztetett ingatlanok adatai I. rendű fővédvonalak mentett oldalán
  - szilárd és szórt burkolattal rendelkező védtöltés szakaszok
  - nem kellő biztonságú védtöltés szakaszok (magassági v. keresztmetszeti hiányos, altalaj erősítést igénylő)
  - I. rendű védtöltések paraméterei (hossza, keresztmetszeti adatai, beépített fölmennyiség, bekerülés költsége, építés éve, vízjogi engedélye, ingatlanok adatai)
  - töltésmegbontások adatai (helye, ideje, szükségessége, módja, végzője stb.)
  - műtárgy megbontások, javítások adatai (helye, ideje, szükségessége, módja, végzője stb.)
  - II. rendű lokalizációs vonalak adatai (kizárólagos állami tulajdonú és önkormányzati védtöltések, utak, vasutak műszaki paraméterei /hossz, kiépítettség/) 
 • Árvízvédelmi összefoglaló jelentés
 • Belvízvédekezéssel kapcsoltban gyűjtött adatok (vízhozam, vízállás, csapadék, védekezés során foglalkoztatott létszám, szivattyútelepi üzemelések –db, kapacitás, átemelt víz főbefogadóba, főcsatornába, átemelt víz a periódus kezdete óta, tározott vízmennyiség, elöntött területek nagysága, szállítható szivattyúk, igénybe vett létszám – gép (saját, idegen), főcsatornák mederteltsége, társulatok tevékenysége).
 • Belvízvédelmi összefoglaló jelentés
 • Belvízvédelmi készültségek, napi és periódusjelentések
 • Belvízvédelmi létesítmények nyilvántartása
 • Belvízvédelmi szakaszvédelmi és általános belvízvédelmi tervek nyilvántartása
 • Bányatavak vízjogi üzemeltetési engedélyei
 • Belvízvédelmi szivattyútelep üzemelés adatok (átemelt vízmennyiség, üzemórák, energia fogyasztás)
 • Felszíni törzs és üzemi állomások vízállás, vízhozam, lég- és vízhőmérséklet adatsorai, Q-H görbék, jégjelenségek, hidrometeorológiai állomásokon mért elemek (léghőmérséklet, csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték)
 • Felszíni törzs és üzemi állomások törzsadatai
 • Felszín alatti vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, forráshozam adatok, vízfelhasználások célja, vízkémiai elemzések eredményei, vizsgálati gyakoriság, mérő szerv, területhasználat, védett területek és vízbázisok, egyéb mérések és munkálatok, feltárt földtani rétegsor, vízföldtani jellemzők, hidrogeológiai védőterületek, vízminőségi adatok, vízjogi engedélyek, vízkészletek és vízhasználatok jellemző adatai
 • Felszín alatti vízkivételi létesítmények adatai, engedélyezett víztermelés, tárgyi évben kitermelt tényleges vízmennyiség
 • Folyószabályozási művek adatai
  - helye, anyaga, vízjogi engedélye
 • Helyi vízkárral kapcsolatban gyűjtött adatok (vízhozam, vízállás, csapadék, védekezés során foglalkoztatott létszám)
 • Jégvédekezéssel kapcsolatban gyűjtött adatok (vízhozam, vízállás, csapadék, jég, védekezés során foglalkoztatott létszám) 
 • Kimutatás a kizárólagos állami tulajdonú belvízcsatornákról
 • Laboratóriumi mérés adatok: - Felszíni vízminőség vizsgálat, ezen belül:
  - Vízhőmérséklet
  - Oxigén telítettség
  - Oldott oxigén
  - pH
  - Vezetőképesség
  - KOI (kémiai oxigén igény)
  - Ammónium
  - Nitrit
  - Nitrát
  - Foszfát-ion
  - M-lúgosság
  - P-lúgosság
  - Vas
  - Mangán
  - Kalciumkeménység
  - Szulfát-ion
  - Szulfid
  - Hidrogén-karbonát-ion
  - Ortofoszfát
  - Összes oldott anyag
  - Léghőmérséklet
  - Kalcium-oxid
  - Össz. keménység 
 • Mezőgazdasági vízhasználattal kapcsolatos adatok (felhasznált vízmennyiség m3, megöntözött területek ha)
 • Nagyműtárgyakkal kapcsolatban gyűjtött adatok:
  - műtárgyak adatai (építés éve, költsége, beépített anyagok, műszaki paraméterek stb.)
 • Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok
 • Országos felszíni vízmérleg készítéséhez szükséges engedélyezett és tényleges felszíni vízhasználati adatok
 • Távlati ivóvízbázisokra jellemző vízminőségi eredmények, vízszintmérési adatok, vízilétesítmények (figyelő- és próbakutak), potenciális szennyezőforrások
 • Üzemellenőrzési mérések során keletkező vízminőségi adatok
 • Vízminőség kárelhárítással kapcsolatban gyűjtött adatok
  - vízhozam, vízállás, csapadék, védekezés során foglalkoztatott létszám
  - Szennyezés helye, mértéke, veszélyessége, megszüntetésére tett, javasolt intézkedések, operatív kárelhárítás szükségessége, módszer, hely kiválasztása
 • Vízrajzi tevékenységhez kapcsolódóan gyűjtött adatok: 
  - felszíni vízállás, vízhozam, vízhőmérséklet, jégjelenség és jégvastagság
  - felszín közeli, illetve felszín alatti figyelőkutak vízállásai
  - hidrometeorológiai állomásokon csapadék, hóvastagság, hóvízegyenérték, léghőmérséklet, minimum-maximum hőmérséklet, esetenként párolgás, illetve talajhőmérséklet és talajnedvesség mérés
  - vízállás-vízhozam összefüggések, mércejavító függvények
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező víziközmű vonatkozású vízilétesítmények azonosító és műszaki adatai, üzemeltetési és megfigyelési adatok, kitermelt vízmennyiségek, vízfelhasználás célja, vízkémiai elemzések eredményei, egyéb mérések és munkálatok
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező, felszíni vízbe történő tisztított szennyvíz és használtvíz bevezetések jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező mezőgazdasági területek (szántó, rizs),halastavak engedélyezett adatai 
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező felszíni vízből történő kommunális célú vízkivételek jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Vízjogi engedéllyel rendelkező víztározók jellemző műszaki paraméterei, vízjogi engedélyei
 • Véderdőkkel kapcsolatos adatok
  - helye, kódja, állapota
  - erdőgazdálkodási műveleti lapok nyilvántartása (fakitermelésekről szigorú számadású szállítójegyekkel)
  - éves erdőgazdálkodásról bejelentések erdészeti hatóságnak (kitermelésről, erdőművelésről, fahasználatról)
  - jelentések fakitermelésekről, feldolgozásról OVF és KSH részére
  - az erdővédelmi jelzőlap ERTI részére megszűnt, annak nyilvántartása nem aktuális, törlését kérjük
 • Vízrajzi mérési adatok:
  - Hóvastagság
 • 5 ha-nál nagyobb holtágak jellemző műszaki paraméterei

2.3. A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

A Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, amit a részleteiben a 6. pont tartalmaz. 

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Az Igazgatóság nyilvános, ingyenes kiadványai a http://www.kovizig.hu/ oldalon a "Tájékoztatók" menüpont alatt érhetőek el. 
Az Igazgatóság „Körös-vidéki Hírlevél” című ingyenes lapjai ITT érhetőek el.

4. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Az Igazgatóság hirdetményei, közleményei az Igazgatóság honlapjának – www.kovizig.hu – kezdő oldalán találhatóak.

5. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Az Igazgatóság honlapján – www.kovizig.hu - a Közérdekű / Állásajánlatok menüpont alatt található.

6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az „Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és a vízügyi igazgatóságoknak a közérdekű adatok megismeréséről és a szolgáltatási szerződés megkötéséről” szóló 11/2023. (OVF) számú utasítás, valamint a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 7/2023. számú Közzétételi Szabályzata szerint történik az Igazgatóságon a közérdekű adatok megismerésének rendje. 

Az Igazgatóság honlapján a ”Közérdekű / Adatszolgáltatás” menüpont alatt található a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság részletes tájékoztatója mellékletekkel a közérdekű adatigénylés rendjéről. 

A közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos költségek a 301/2016. (IX.30.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezések alapján kerül meghatározásra.

Az Igazgatóság adatvédelmi tisztviselője: 

Neve: dr. Koléner Henriett
Postai levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.
Elektronikus levelezési cím: adatvedelemkovizig.hu
Telefon: 06-66-526-400 / 22-232