Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Panasztv.) foglalt rendelkezéseknek megfelelően Belső Visszaélés-bejelentési Rendszert (a továbbiakban: Bejelentő Rendszer) működtet.

A Bejelentő Rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A Bejelentő Rendszerben bejelentést tehet:
•    az Igazgatóság dolgozója,
•    az a dolgozó, akinek az Igazgatósággal fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt, 
•    az Igazgatóságnál foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött,
•    a Panasztv. 20. § (3) bekezdésében foglaltak szerint:

a) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,
b) a foglalkoztató tekintetében tulajdonosi részesedéssel rendelkező személy, valamint a foglalkoztató ügyviteli, ügyvezető, illetve felügyelő testületéhez tartozó személy, ideértve a nem ügyvezető tagot is,
c) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,
d) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,
e) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és
f) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

A bejelentés megtételekor a bejelentő nevét, lakcímét vagy e-mail címét és telefonos elérhetőségét kell megadni. A bejelentés név nélkül, anonim módon is megtehető, azonban ilyen esetben a bejelentés vizsgálata mellőzhető.
A bejelentő bejelentését szóban vagy írásban teheti meg.

A bejelentés az alábbi módokon tehető:

a)    Szóbeli bejelentést lehet tenni:

•    telefonon: 06 66 526-400
mellék: 22 232
bejelentés rögzítésére jogosult személy: dr. Koléner Henriett integritás tanácsadó

•    személyesen: 
cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.
bejelentés rögzítésére jogosult személy neve: dr. Koléner Henriett integritás tanácsadó

b) Írásbeli bejelentés:

•    elektronikus úton:
     e-mail cím: kovizig@kovizig.hu 
a levél tárgyában „VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS”  megjelölést fel kell tüntetni

•    papír alapon: 
Postai úton zárt borítékban kell az Igazgatóságnak az 5700 Gyula, Városház utca 26. szám alatti címére megküldeni.
A borítékon fel kell tüntetni: 
VISSZAÉLÉS BEJELENTÉS AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ RÉSZÉRE, S.K.

A bejelentés kivizsgálása:
Az Igazgatóság a Bejelentő Rendszerben tett bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül a bejelentés megtételéről visszaigazolást küld a bejelentő számára, amennyiben a szükséges kapcsolattartási adatok rendelkezésre állnak. A visszaigazolás keretében az integritás tanácsadó a bejelentő részére általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.
A bejelentésben foglaltak a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kerülnek kivizsgálásra, amely határidőt indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet meghosszabbítani. A bejelentő a kivizsgálás várható időpontjáról és a kivizsgálás meghosszabbítása indokairól tájékoztatást kap. A bejelentés kivizsgálásának határideje a meghosszabbítás esetén sem haladhatja meg a három hónapot.

Adatkezelési szabályok:
A bejelentő személyes adatainak kezelésére vonatkozóan az Igazgatóság honlapján – www.kovizig.hu – a „Közérdekű/Adatkezelési tájékoztatók” menüpont alatt található Adatkezelési Szabályzatban rögzített rendelkezések alkalmazandóak.

A Bejelentő Rendszer keretei között

•    a bejelentőnek,
•    annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, és
•    annak a személynek, aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet,

a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatai kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelhetők, és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatóak. A Bejelentő Rendszer keretei között kezelt adatok közül haladéktalanul törölni kell az előzőek hatálya alá nem tartozó személyes adatokat.

A Bejelentő Rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok:
A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, ha e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő hozzájárult. A bejelentő személyes adatai hozzájárulása nélkül nem hozhatóak nyilvánosságra.

A bejelentőre vonatkozó adatok tekintetében alkalmazandó szabályok:

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

•    ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
•    alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

Ha a bejelentés természetes személyre vonatkozik, az e természetes személyt megillető, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerinti, a tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való joga gyakorlása során a bejelentő személyes adatai nem tehetők megismerhetővé a tájékoztatást kérő személy számára.

Adatkezelési tájékoztató a Belső Visszaélés-bejelentési Rendszer működtetésével kapcsolatban.

További kérdés esetén az Igazgatóság alábbi munkatársa nyújt segítséget:

név: dr. Koléner Henriett „integritás tanácsadó”
telefonszám: 06 66 526 400
                   mellék: 22 232
e-mail cím: kolener.henriett@kovizig.hu  
levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.