Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Szervezet Integritási Adatok

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság), az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadási rendéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.), valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) rendelkezéseivel összhangban köteles
a) a Bkr. szerinti kontrollkörnyezet megteremtése,
b) az Igazgatóság integritás alapú működésének megteremtése a foglalkoztatottak és a szervezeti egységek (munkacsoportok) tevékenységének összehangolása útján,
c) a Bkr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítani a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása által, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján.

Integritási kockázatnak tekintendő az Igazgatóság célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége.

Korrupciós kockázatnak tekintendő az olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

Integritást sértő esemény bejelentése:

Integritási bejelentéssel bárki – ideértve az Igazgatóság munkavállalóit is – (a továbbiakban: bejelentő) fordulhat az Igazgatósághoz.

Az integritási bejelentést szóban (személyesen vagy telefonon) vagy írásban, névtelenül is előterjeszthető.

A bejelentés az alábbi módokon tehető:

a) Szóbeli bejelentést lehet tenni:

 • telefonon: 06 66 526-400 mellék: 22 232
  bejelentés rögzítésére jogosult személy: dr. Koléner Henriett „szervezeti integritás koordinátor”
 • személyesen: cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.
  bejelentés rögzítésére jogosult személy neve: dr. Koléner Henriett „szervezeti integritás koordinátor”

b) Írásbeli bejelentés:

 • elektronikus úton: e-mail cím: kovizigkovizig.hu
  a levél tárgyában „Sajátkezű felbontásra” „Integritás”  megjelölést fel kell tüntetni
 • papír alapon:
  Postai úton zárt borítékban kell az Igazgatóságnak az 5700 Gyula, Városház utca 26. szám alatti címére megküldeni.
  A borítékon fel kell tüntetni: „Sajátkezű felbontásra” „Integritás”

Az integritási bejelentések megtételéhez ajánlott az 1. számú melléklet szerinti „Adatlap” használata.

Integritást sértő esemény kivizsgálása:

Az Igazgatóság az integritási bejelentést a beérkezéstől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni.

Az ügyintézési határidő a bejelentés beérkezését követő napon kezdődik. Az ügyintézési határidő indokolt esetben meghosszabbítható.

Ha a vizsgálat előre láthatólag 30 napnál hosszabb ideig tart, erről a bejelentőt – amennyiben elérhetősége rendelkezésre áll – az integritási bejelentés beérkezésétől számított 30 napon belül írásban – a vizsgálat várható befejezésének egyidejű közlése mellett – tájékoztatja az Igazgatóság. Az ügyintézés teljes időtartama a 60 napot nem haladhatja meg.

Az integritást sértő esemény kivizsgálásáról, annak eredményéről az Igazgatóság a bejelentőt a megadott elérhetőségén tájékoztatja.

Az Igazgatóság a már vizsgált és tartalmában megegyező bejelentések vizsgálatát jogosult mellőzni.

Adatkezelés:

Az Igazgatóság az integritást sértő események kezelése során megismert személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a  [1]GDPR-ban, valamint az Igazgatóság Adatvédelmi Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

Adatkezelési tájékoztató az integritást sértő cselekmények kivizsgálásával kapcsolatban.

További kérdés esetén az Igazgatóság alábbi munkatársa nyújt segítséget:

név: dr. Koléner Henriett „szervezeti integritás koordinátor”
telefonszám: 06 66 526 400 mellék: 22 232
e-mail cím: kolener.henriettkovizig.hu 
levelezési cím: 5700 Gyula, Városház utca 26.

Igazgatóság integritás jelentése a 2023. évre

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).