Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Vízgazdákodási Tanácsok

Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács

A vízgazdálkodási tanácsokról szóló 1587/2018. (XI. 22.) Korm. határozat értelmében a Kormány – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 5. §-ára – a vízgazdálkodás országos és részterületeit érintő vízgazdálkodási és vízvédelmi feladatainak, koncepcióinak, valamint a vízgyűjtő gazdálkodási tervezésének szakmai és tudományos megalapozottsága, valamint a társadalmi részvétel biztosítása érdekében létrehozta és működteti a Területi Vízgazdálkodási Tanácsot (TVT).

Az előbbiek szerint megalakult Körös-vidéki Területi Vízgazdálkodási Tanács (KTVT) működési területe azonos az Igazgatóságunk működési területével. A KÖVIZIG székhelyű, 20 tagból álló KTVT titkársági teendőit Igazgatóságunk látja el.

A KTVT tevékenységét önállóan, a Békés Vármegyei Önkormányzattal összehangoltan végzi.

Elősegíti a területi szintű vízgazdálkodás szakmai feladatainak egységes végrehajtását, valamint a vízügyi tervezés, a vízépítés és a szolgáltató tevékenység összehangolt működését.

Véleményt nyilvánít, megfogalmazza és közvetíti a térség vízgazdálkodását érintő javaslatokat és társadalmi elvárásokat.

A feladatkörébe tartozó ügyekben az arra hatáskörrel rendelkező illetékes szervnek, szervezetnek javaslatokat tehet, amelyek figyelembevételéről az érintett szervek, szervezetek vezetőitől tájékoztatást kérhet.

A KTVT feladatai teljesítésének elősegítésére az alábbi 2 állandó bizottságot hozta létre:

 

Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervezési Bizottság (VGTB)

A 18 tagból álló VGTB önállóan végzi munkáját és hozza döntéseit.

Állást foglal a működési területére eső tervezési alegységekre vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervről.

 

Szakmai Bizottság (SZB)

A 7 állandó tagból álló SZB önállóan végzi munkáját és hozza döntéseit.

Véleményezi

 • a vízgazdálkodás-fejlesztési terveket,
 • a vízkészlet-megosztási terveket,
 • az ivóvízminőség-javító, a szennyvíztisztítási és szennyvízelvezetési programokat, valamint a települési csapadékvíz-gazdálkodáshoz kapcsolódó fejlesztéseket,
 • a térség szempontjából jelentős helyi vízgazdálkodási beruházásokat, fejlesztéseket és programokat,
 • a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatokat,
 • a működési területét érintő vízminőségi kárelhárítási terveket és tevékenységeket (különösen az árvíz, belvíz, aszály, vízminőség vonatkozásában),
 • szakmai szempontból a pályázat benyújtása előtt az önkormányzati beruházások megvalósíthatósági tanulmányait,
 • az állami vagy európai uniós támogatások pályázati felhívásainak műszaki tartalmát.

Javaslatot tesz

 • a jogszabályok felülvizsgálatára, módosítására,
 • a határvízi együttműködéssel kapcsolatos feladatok tekintetében prioritások megfogalmazására,
 • a több TVT működési területét érintő vízgazdálkodási problémák kezelésére,
 • Magyarország települési ivóvízminőség-javító, valamint szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának irányelvei alapján a programok összehangolására.

Mindkét bizottság működési területe, székhelye és titkársága megegyezik a KTVT-vel.