Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Öntözés vízszolgáltatás

Jogszabályok

 • 1995. évi LVII. törvény – a vízgazdálkodásról az alábbiak szerint definiálja a mezőgazdasági vízszolgáltatást: „a mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló területek öntözését, a halastavak és egyéb mezőgazdasági vízhasználat vízellátását szolgáló, továbbá a mezőgazdasági vízszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó, egyéb célú vízigények kielégítésére irányuló tevékenység”. 
  A törvény részletezi a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat is; „15/F. § (1) Aki mezőgazdasági vízszolgáltatást vesz igénybe, a szolgáltató részére mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat fizet. Az állam az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat vízszolgáltatási díját kormányrendeletben meghatározottak szerint átvállalhatja. (3) A mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat a rendelkezésre állást biztosító alapdíjból és a felhasznált vízmennyiséggel arányos díjból álló kéttényezős díjként, vízszolgáltatási idényre, időarányosan kell megállapítani.”
 • 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vízszolgáltatás díjképzési rendjéről 2014. május 26-tól térítésmentes vízszolgáltatást vezetet be, központi finanszírozással, aminek értelmében a keletkező költségeket az állam téríti meg a központ költségvetésből. 
 • 2016. október 1-én hatályba lépett a 232/2016. (VII. 29.) Korm. rendelet, mely a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításaként megszűnteti a teljes térítésmentesség, azonban az állam nem egyszerre hárítja át az összes költséget a vízhasználóra, hanem egyfajta fokozatossággal, lépcsőzetesen „terheli” át. A mezőgazdasági vízhasználó az állandó és változó költségek meghatározott részét (%-át) a szolgáltatónak (115/2014. IV3) Korm. rendelet 8.§) az alábbiak szerint fizetik meg:
    2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Állandó kts. 10% 20% 30% 40% 50% 50%
  Változó kts. 50% 50% 100% 100% 100% 100%
  A fennmaradó költségrész finanszírozása, továbbiakban is állami költségvetésből történik, így 2021-re az alapdíj 50%-át a központi költségvetés, míg a fennmaradó 50%-át és a változó díj 100%-át a vízhasználó fogja megfizetni az üzemeltető részére.
 • 2019. január 1-én hatályba lépett 288/2018. (XII.21.) Korm. rendelet, mely a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításaként bevezeti, hogy a halastavi vízhasználó 1500 Ft/hektár díjat fizet a vele közvetlen kapcsolatban álló mezőgazdasági vízszolgáltatónak. A hektár alapú díj megfizetését követően a halastavi vízhasználók jogosultak a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyükben szereplő lekötött vízmennyiség felhasználására az idény során. 2023.05.25. napján hatályba lépett a 115/2014. (IV. 3.) Korm. rendelet 8/C. § (1) bekezdése, mely alapján az öntözési, rizstermelési és halgazdasági vízhasználat 2023. évi mezőgazdasági vízszolgáltatási díját a mezőgazdasági vízhasználótól az állam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 15/F. § (1) bekezdése alapján átvállalja, és a mezőgazdasági vízhasználó helyett a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjat - a mezőgazdasági vízszolgáltatást végző vízügyi igazgatási szerv részére - a központi költségvetés biztosítja a Kormány által megállapított határidőben.
 • Az öntözési idényt a 2/1997. (II.18.) KHVM rendelet a következőképpen definiálja: „A vízhasznosítási idény öntözés esetén március 1. napjától október 31. napjáig, tógazdálkodásnál március 1. napjától november 30. napjáig, a téli vízellátás december 1. napjától február 28. napjáig tart. Az üzemeltető és a vízhasználó az igazgatóság hozzájárulása esetén ettől eltérő időpontban is megállapodhatnak.”

Öntözőrendszerek és üzemeltetésük

A KÖVIZIG működési területén található öntözőrendszerek és öntözőfürtök által lehatárolt terület közel 270 ezer hektár. A kizárólagos állami tulajdonú rendszerek mellett a 2013. évi CCXLIX. törvény értelmében 2014-től igazgatóságunk vagyonkezelésébe kerültek a forgalomképes állami tulajdonú rendszerek. Az illetékességi területünkön a KÖVIZIG mellett három további szolgáltató végez mezőgazdasági vízszolgáltatást az alábbi rendszerekben:

Szolgáltató Öntözőrendszer neve
Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság Berettyó szórvány öntözőrendszer
Biharugrai öntözőrendszer (szivattyús-fővízkivétel és gravitációs)
Boldisháti öntözőfürt (I. böge-fővízkivétel)  
Dögösi öntözőrendszer
Élővízcsatorna öntözőrendszer
Félhalmi öntözőfürt
Hármas-Körös szórvány öntözőrendszer
Horgai öntözőfürt
Hortobágy-Berettyó szórvány öntözőrendszer
Kettős-Körös szórvány öntözőrendszer
Malomfok-Inándi öntözőrendszer
NK-XIV. öntözőrendszer
Sebes-Körös szorvány öntözőrendszer
Szarvasi holtág közvetlen öntözőrendszer
Szarvas Kákai öntözőrendszer
Körösi Vízgazdálkodási Társulat Boldisháti öntözőfürt (II., III., IV. böge)
Danzugi öntözőfürt
Décsa-Fazekaszugi öntözőrendszer (Horvátpusztai átemelőtől)
Dögös Újszőrhalmi öntözőfürt
Fazekaszugi Vízhasznosítási Nonprofit Kft. Décsa-Fazekaszugi öntözőrendszer  (Horvátpusztai átemelőig)

Szántó, rizs hasznosítású vízhasználatok száma: 293 db (49,77 millió m3/év)
Halastavi vízszolgáltatások, halastavak száma: 14 db (40,44 millió m3/év)
Ökológiai vízhasználatok száma: 3 db (9,92 millió m3/év)
Öntözőrendszerek hatásterülete: 269 443 ha
Öntözési célú szivattyútelepek száma: 12 db - 3 db kizárólagos állami tulajdon + 9 db forgalomképes (10,6 m3/s + 33,7 m3/s = 44,3 m3/s) 

Mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő szerződött vízhasználók részére, a vízmennyiség elszámolásához szükséges "Vízfelhasználást igazoló dokumentum" letölthető innen.