Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Töltésen való közlekedés

Közlemény az árvízvédelmi töltéseken való közlekedés szabályozásáról

Természetes és jogi személyek az árvízvédelmi töltésen valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton járművel (segédmotoros kerékpárral, motorkerékpárral, személygépkocsival, legfeljebb 3,5 tonna összsúlyú tehergépjárművel, lassú járművel, valamint állati vontatású járművel) csak az Igazgatóság által kiadott, meghatározott időtartamra /egy évre, egy hónapra, egy hétre/ érvényes, az Igazgatóság logójával ellátott, nyomdai úton előállított, sorszámozott, gépjármű azonosító számra szóló hozzájárulás vagy vendégkártya birtokában közlekedhetnek.

Valamennyi hozzájárulás az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő, konkrétan meghatározott árvízvédelmi töltésen való közlekedésre jogosít.

A megváltásra került hozzájárulások át nem ruházhatóak, csak az azokon feltüntetett járműre érvényesek.
A 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú tehergépjárművel, valamint súlytól függetlenül erő- és munkagéppel való közlekedéshez megállapodás és egyedi hozzájárulás szükséges, egyedi elbírálás és egyedileg alkalmazott díjfizetés mellett, szükség szerint biztosíték előírásával. Magán- és jogi személyek ilyen járműveire az egyedi hozzájárulást csak és kizárólag a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Igazgatója adhatja ki.

A közlekedésre jogosító hozzájárulások előzetesen és írásban benyújtott kérelem alapján a fenntartási költséghozzájárulás befizetését követően kerülnek kiállításra. Hiányosan benyújtott kérelem alapján semmilyen hozzájárulás nem adható ki.

A közlekedésre jogosító hozzájárulások a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság központjában (5700 Gyula, Városház u. 26.), az Igazgatóság Gyulai, Szarvasi, Szeghalmi Szakaszmérnökségén, valamint a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségénél (5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.) és bizományosainál is beszerezhetőek a fenntartási költséghozzájárulás megfizetése ellenében.

ÁRJEGYZÉK az árvízvédelmi töltésen való közlekedéshez vásárolható hozzájárulásokról

ÉRVÉNYES 2023. DECEMBER 31. NAPJÁIG:

  Éves jegy Havi jegy Heti jegy
Segédmotoros kerékpárra 1800 Ft   1200 Ft 600 Ft
Motorkerékpárra 3500 Ft 1800 Ft 1200 Ft
Gépkocsira és egyéb járműre 6000 Ft 2500 Ft 1800 Ft

ÉRVÉNYES 2024. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL:

  Éves jegy Havi jegy Heti jegy
Segédmotoros kerékpárra 2100 Ft   1400 Ft 700 Ft
Motorkerékpárra 4000 Ft 2100 Ft 1400 Ft
Gépkocsira és egyéb járműre 6900 Ft 2900 Ft 2100 Ft

(Az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltő személyek és a mozgásukban korlátozott személyek az általuk kérelmezett hozzájárulás díjából 50 %-os kedvezményre jogosultak a jogosultságot igazoló okiratnak a kérelem előterjesztésekor történő bemutatása alapján.)

  • Az árvízvédelmi töltéseken közlekedni csak a közlekedők saját felelősségére és kockázatára szabad. Az esetleges balesetekért, a járműben vagy a rakományban keletkezett károkért, illetve személyi sérülésért Igazgatóságunk semminemű felelősséget nem vállal. A töltésen való közlekedés fokozott veszélyt jelent, ezért a közlekedés során a következő szabályok betartása kötelező:
  • A töltésen való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani!
  • A töltésen közlekedni óvatosan, mindig a látási viszonyoknak és a töltés állapotának megfelelően – különös figyelemmel a porképződés elkerülésére – kell közlekedni.
  • A védtöltések koronaszélessége keskeny, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a szembejövő forgalomra. A töltésen közlekedni csak száraz időben szabad! Esős, havas időben, átázott töltéskoronán közlekedni szigorúan tilos! Burkolt töltéskorona esetében esős, havas időben az időjárási és látási viszonyoknak megfelelően szabad közlekedni, ha az a töltés állékonyságát nem veszélyezteti.
  • A töltéskoronára le és felhajtani csak kiépített rámpákon, útkereszteződésekben lehet. Töltésrézsűn a töltés tetejére felhajtani vagy a töltésről lehajtani balesetveszélyes és szigorúan tilos! Az Engedélyes a járművével a koronán, padkán abban az esetben parkírozhat, ha azzal a közlekedést nem akadályozza.
  • A töltésen való közlekedéssel semminemű kárt a töltéstestben, (töltéskorona burkolatban, stabilizációban) annak tartozékaiban nem szabad okozni. Az Engedélyes a töltésen közlekedési hozzájárulás megvásárlásával egyidejűleg elfogadja, hogy amennyiben a töltésen való közlekedéssel összefüggésben bekövetkezik a töltés károsodása, és azt a károkozó az Igazgatóság felhívására nem képes, illetve nem kívánja helyreállítani, úgy az Igazgatóság a helyreállítást elvégezteti és annak teljes költségét a károkozó köteles viselni. Amennyiben a károkozás súlyosabb, vagy az a védmű szándékos cselekménnyel történő rongálásának minősíthető, úgy az szabálysértési-, illetve büntetőeljárást vonhat maga után.
  • Az árvízvédelmi töltésen lévő sorompókat Igazgatóságunk általában nyitva tartja. A sorompók bezárásra kerülnek akkor, ha az adott szakaszon árvízvédelmi, belvízvédelmi és vízminőségi kárelhárítási készültség van, ha a töltés talaja felázott, ha a közlekedés akadályoz bármilyen munkavégzést, vagy bármely más ok azt indokolttá teszi. Zárt sorompók esetén, hozzájárulás birtokában sem szabad az árvízvédelmi töltésen, valamint a hullámtéren, a mentett oldali 10 m-es előtéren és az ott kialakított úton közlekedni. Tilos a zárt sorompó önhatalmú felnyitása, a sorompó töltésrézsűn történő megkerülése.
  • A gépjárművezető köteles a hozzájárulást a töltésen való közlekedéskor a jármű szélvédőjére jól láthatóan kitenni, ennek hiányában a töltésen nem közlekedhet.
  • Az igazgatóság jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül vízgazdálkodási okból, a töltések védképességének helyreállítása, megőrzése, karbantartása, vagy egyéb ok miatt, a töltésen történő közlekedést korlátozza vagy megtiltsa.
  • A I. fokú vagy azt meghaladó árvízvédelmi készültség esetén a töltésen csak a védelmi feladatokat ellátók közlekedhetnek! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az árvízvédelmi töltéseken való közlekedésre jogosító hozzájárulásokat és a szabályszerű közlekedést a KÖVIZIG munkatársai, a Körösvidéki Horgász Egyesület Szövetségének halőrei valamint a rendészeti szervek tagjai folyamatosan ellenőrzik. Ellenőrzés során az Engedélyes köteles felszólításra a hozzájárulást a helyszínen bemutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni, akkor a tevékenysége engedély nélküli közlekedésnek minősül, mely szabálysértési eljárást von maga után (2012. évi II. tv. 246. § (1) bekezdés e) pontja szerint szabálysértést követ el). 

Kérjük megértésüket és együttműködésüket.


Letölthető anyagok:

A töltésen való közlekedés díjköteles szakaszai