Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057
Széchenyi logo
Központi vízkárelhárítási bejelentések: +36 30 937 7057

Közérdekű adat igénylése

Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság tájékoztatója közérdekű adatigénylés rendjéről

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak (a továbbiakban: Igazgatóság), mint közfeladatot ellátó szervnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 26. §-a alapján lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot az Infotv. meghatározott kivételekkel és feltételekkel bárki megismerhesse.

Közérdekű adat

Az Adatkezelő kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat – így különösen a vízügyi alapfeladatok ellátása során létrejött minden olyan adat, ami az adatigénylés időpontjában a Vízügyi Információs Rendszerben (a továbbiakban: VIZIR) vagy más, digitális vagy papír alapú formában az Adatkezelő rendelkezésére áll (a továbbiakban: műszaki adat); illetve az Adatkezelő tevékenységére vagy működésére vonatkozó adat (a továbbiakban: általános adat) és ami az Infotv. előírásai szerint közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatnak minősül.

Adatigénylés módjai

Közérdekű adatigénylés előterjeszthető személyesen szóban, írásban (papír alapon vagy elektronikus úton egyaránt). Az írásban előterjesztett igény történhet az Adatigénylő által írt formában, vagy az Igazgatóság honlapjáról letölthető, illetőleg az Igazgatóságtól beszerezhető Adatigénylő lap kitöltésével.

Szóban előterjesztett adatigénylés esetén az Igazgatóság adminisztrációt végző foglalkoztatottja tölti ki az adatigénylő lapot, melyet a személyesen megjelent Adatigénylő aláír.

Telefonos úton előterjesztett igényt az Igazgatóságnak nem áll módjában befogadnia.

Adatigénylését kérjük, hogy az alábbi elérhetőségek valamelyikére küldje meg:
székhely / postacím: 5600 Gyula, Városház utca 26.
postafiókcím: H-5701 Pf. 19.
e-mail: kovizigkovizig.hu

Adatigénylés teljesítése, pontosítása

A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az Igazgatóság az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül tesz eleget, amennyiben az alábbiak ismeretével rendelkezik:

 1. az Adatigénylő neve és címe (lakcím/székhely/elektronikus cím),
 2. az igényelt adatok pontos meghatározása,
 3. nyilatkozat a megismerés módjáról (személyes betekintés által, másolatok igényléséve vagy elektronikus úton),
 4. szükség esetén az Adatigénylő nyilatkozata az esetleges költségtérítés díjának megfizetéséről.

Amennyiben az adatigénylés jelentős terjedelmű vagy nagyszámú adatra vonatkozik, illetve az adatigénylés teljesítése az Igazgatóság alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a fentiekben rögzített 15 napos határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható.
Amennyiben az adatigénylés nem egyértelmű és/vagy hiányos, úgy az Adatigénylőtől határidő megjelölésével írásbeli pontosítást kér az Igazgatóság. A pontosítás beérkezéséig eltelt időtartam az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidőbe nem számít bele. Amennyiben a pontosítást nem teljesíti az Adatigénylő a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követő harminc napon belül, kérelmét az Igazgatóság elutasítja.

Költségtérítés megállapítása

Az Igazgatóság az adatigénylés teljesítéséért az Infotv-ben, illetőleg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről szóló 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén költségtérítést állapíthat meg. A költségtérítés mértékéről az Igazgatóság az adatigénylőt adatigényének Igazgatóságra történő beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatja. Az Adatigénylő a tájékoztatás kézhezvételétől számított 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az adatigénylését fenntartja-e. Az adatigénylés teljesítésére az írásbeli elfogadó nyilatkozat Igazgatóság részére történő beérkezését követően, a meghatározott költségtérítési összegnek az Adatigénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kerül sor.

Adatigénylés megtagadása, korlátozása

Az adatigénylés teljesítésének elutasítására abban az esetben kerülhet sor, ha a közérdekű adatok megismerhetősége kizárható, így különösen:

 1. közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatok,
 2. minősített adatok,
 3. bizonyos, törvényben meghatározott érdekek védelme miatt meg nem ismerhető adatok,
 4. üzleti titok (védett ismeret),
 5. az EU jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekének védelme miatt, uniós jogi aktus alapján nem megismerhető adatok,
 6. döntés megalapozását szolgáló adatok,
 7. az Igazgatóság gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatigénylés, feltéve, hogy  az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be
 8. iratkezelési szabályzatban meghatározott idő eltelte (megőrzés),
 9. az adatigénylő által egy éven belül benyújtott azonos adatkörre vonatkozó adatigénylés esetén,
 10. az adatigénylés olyan adatra vonatkozik, amely nincs az Igazgatóság kezelésében.

Az Igazgatóság, mint adatkezelő feladatkörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános.

Az Igazgatóság nem köteles eleget tenni az adatigénylésnek, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetében megnevezését, valamint azt az elérhetőségét, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az adatigénylés teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól az adatigény beérkezésétől számított 15 napon belül az Igazgatóság levélben, vagy amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, illetve, ha az igényben az elektronikus levelezési cím is fel van tüntetve, elektronikusan tájékoztatást küld az adatigénylőnek a jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással egyidejűleg.

Szolgáltatás keretében végzett műszaki tárgyú adatszolgáltatás

A következő feltételek valamelyikének teljesülése esetén az Igazgatóság az adatigénylést, szolgáltatás – nem közérdekű adatigénylés teljesítése- keretében végzi el:

 1. az igényelt adatok az igény teljesítéséhez szükséges feldolgozottsággal nem állnak az Igazgatóság rendelkezésére, de előállíthatók;
 2. az adatot az adatigénylő egyedi igényének megfelelően kell előállítani;
 3. az adatigénylés teljesítéséhez szakmai előírásoknak megfelelően feldolgozott állapotban rendelkezésre álló adatokból statisztikai jellemzők (különösen különböző időtartamra, vonatkozó átlagok, minimumok maximumok) előállítása is szükséges;
 4. az igényelt adatok kigyűjtése, elemzése szakértői munkát igényel, különösen a vízbázis védőterület érintettsége, hitadatok értékelése).

A szolgáltatási díj megállapításának alapján a magyar mérnöki kamara érvényes beosztott mérnöki díjszabása.

1. számú melléklet: Adatigénylő lap
2/a számú melléklet: Adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása ISO
2/b számú melléklet: Adatszolgáltatási kérelem visszaigazolása
3/a számú melléklet: Adatszolgáltatási kérelem teljesítése ISO
3/b számú melléklet: Adatszolgáltatási kérelem teljesítése
4. számú melléklet: Kimutatás
5. számú melléklet: Adatszolgáltatási szerződés
6. számú melléklet: Válaszlevél általános adatigényléshez
7. számú melléklet: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés teljesítésének nyilvántartása
8. számú melléklet: Közérdekű és közérdekből nyilvános adatigénylés elutasításának nyilvántartása